MadNET d.o.o. i naši uvjeti korištenja

 

Slijedeći tekst obuhvaća uvjete korištenja MadNET d.o.o. usluga, mrežnih i drugih ponuda. Molimo Vas da pročitate ove uvjete oprezno jer oni mogu utjecati na Vašu uslugu. Ukoliko imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezano uz ove uvjete, molimo Vas da nas nas kontaktirate čim prije.

Prihvaćanjem navedenih uvjeta korištenja prilikom ispunjenja narudžbe smatra se da ste uvjete korištenja pročitali, shvatili te ih u potpunosti prihvaćate.

 

1. Uvod

 

1.1 Sve usluge su navedene na internet stranici MadNET-a, svaka usluga je detaljno opisana putem javno dostupne stranice www.budionline.hr odabir usluge od strane korisnika se smatra dijelom ovog ugovora.

1.2 MadNET će svaku uslugu arhivirati u digitalnom formatu te će aktivna usluga biti dostupna na pregled korisniku unutar korisničke zone. MadNET se obvezuje korisniku aktivirati naručenu uslugu najkasnije u roku 72 sata knjiženja uplate.

1.3 Svaka dodatno naručena usluga od strane korisnika biti će pridodana u korisničku zonu a na dodatno naručenu uslugu se primjenjuju ovi Uvjeti korištenja bez aneksa Ugovora.

1.4 Sastavni dio ovog Ugovora je Ponuda koju je kupac prethodno zaprimio elektroničkim putem te po kojoj je izvršio uplatu u korist tvrtke MadNET d.o.o. a na kojoj su jasno izražene cijene usluge, na koji period se iste odnose, koja je jedinična cijena te koji je iznos poreza. MadNET d.o.o. ne naplaćuje aktivaciju/isporuku svojih usluga ako drukčije nije navedeno na ponudi.

1.5 Naručene usluge su plative Virmanskim nalogom ili Kreditnom karticom a korisniku je dana mogućnost odabira načina plaćanja za vrijeme narudžbe usluga.

1.6 Na sve usluge MadNET d.o.o. se primjenjuje SLA ugovor (Ugovor o dostupnosti servisa) te su sastavni dio ovog ugovora. SLA Ugovor je javno dostupan putem stranica www.budionline.hr

 

2. Plaćanje

 

2.1 Cijene MadNET usluga su javno dostupne na stranicama MadNET-a (www.budionline.hr) i sastavni su dio ugovora.

2.2 Sve usluge MadNET-a se plaćaju unaprijed – avansno. Nakon narudžbe usluge od strane korisnika, MadNET će odmah poslati ponudu za uplatu usluge sa adekvatnim rokom dospijeća. Korisnik se obvezuje platiti ponudu do datuma dospijeća ponude.

2.3 MadNET se obavezuje poslati ponudu za produženje usluge minimalno 15 dana prije isteka aktivne usluge. Ukoliko ponuda nije podmirena do datuma dospijeća MadNET će poslati još 3 podsjetnika na plaćanje. Po slanju trećeg podsjetnika na plaćanje MadNET će privremeno onemogućiti uslugu sa mogućnošću Otkazivanja ugovora.

2.4 Otkazivanje ugovora znači da MadNET nije dužan čuvati podatke korisnika te se ne može smatrati odgovornim za gubitak podataka.

2.5 Sve cijene MadNET-a su izražene u hrvatskim kunama.

2.6 Korisnik prihvaćanjem Ugovora potvrđuje da je razumio Ugovor. Za maloljetnike Ugovor može sklopiti Zakonski zastupnik. Za poslovno nesposobne osobe Ugovor može sklopiti samo njihov Zastupnik, za djelomično poslovno sposobne osobe Zastupnik mora dati suglasnost.

2.7 Korisnik prihvaćanjem Uvjeta korištenja potvrđuje da je suglasan da mu MadNET d.o.o. izdaje račune za naručene usluge isključivo u eletronskom obliku koji su potpisani digitalnim potpisom te su u skladu sa Zakonom o PDV-u.

 

3. Opće odredbe

 

3.1 Svako sklapanje ugovora MadNET čuva u digitalnom obliku a korisnik prihvaća uvjete korištenja potvrdom navedenog pri narudžbi usluge. Ugovor se sklapa na daljinu te se na isti primjenjuje Zakon o Zaštiti potrošača NN 79/2007.

3.2 MadNET će u svrhu sklapanja ugovora zatražiti od korisnika sljedeće podatke: Ime, Prezime, poštanska adresa, telefonski broj, email adresa. Pravne osobe će morati navesti i OIB tvrtke. Korisnik se slaže sa davanjem osobnih podataka isključivo u navedene svrhe te potvrđuje da su podaci ispravni. Korisnik se slaže ukoliko dođe do promjene podataka da će iste javiti MadNET-u ili ih sam naknadno ažurirati putem korisničkih stranica.

3.3 MadNET neće drugima prodavati, iznajmljivati ni davati na korištenje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili u svrhu sklapanja Ugovora osim u sljedećim situacijama: Registracija domena i odgovaranje na ovlaštene zahtjeve za davanjem informacija upućene od strane Policije i Državnih tijela

3.4 MadNET će odbiti sklapanje ugovora u sljedećim slučajevima:

 • Ukoliko su upisani neispravni podaci pri narudžbi usluge
 • Namjera korištenja usluge protivno ovim uvjetima ili zakonima Republike Hrvatske ili omogućavanje trećim osobama korištenja usluge protivno zakonima Republike Hrvatske.
 • Kršenje bilo koje druge odredbe ovog Ugovora.

3.5 MadNET se obvezuje adekvatno nadopunjavati serverske resurse sukladno rastu te korisniku omogućiti zakupljene serverske resurse.

3.6 MadNET će nadgledati podatke korisnika pohranjene na serveru ukoliko postoji osnovana sumnja u kršenje ovih uvjeta , u svrhe tehničke podrške, prevencije malicioznih napada, podizanja kvalitete usluge, zaštite ostalih korisnika te backupa.

3.7 Podaci uploadani od strane korisnika su isključivo njegova odgovornost, MadNET se NIKAKO ne može smatrati odgovornim za korisničke podatke

3.8 MadNET radi sigurnosne kopije – backup na dnevnoj bazi sa mogućnošću zakupa usluge dodatnog backupa. Korisnik je odgovoran raditi i pohranjivati vlastite sigurnosne kopije podataka. MadNET se neće smatrati odgovornim za gubitak podataka u bilo kojem slučaju.

3.9 Korisnički računi registrirani na stranici www.budionline.hr će biti obrisani ukoliko korisnik nema niti jednu aktivnu uslugu ili ako je imao aktivnu uslugu koja nije produžena te je deaktvirana. MadNET ne čuva podatke o svojim bivšim korisnicima. Ukoliko bivši korisnik želi ponovno koristiti usluge MadNET-a morati će registrirati novi korisnički račun. Registracija korisničkog računa je besplatna.

 

4. Plaćanje

 

4.1 MadNET će u ime korisnika i na ime korisnika zakupiti/produžiti naručenu domenu sukladno važećim pravilima domenskog registara.

4.2 Po isteku datuma dospijeća ponude za produženje usluge MadNET se ne može smatrati odgovornim za nemogućnost produženja/registracije domene.

4.3 MadNET će za korisnika registrirati besplatne naplatne .hr domene sukladno Pravilniku o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom. Korisnik prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio navedeni pravilnik.

4.4 Naručitelj besplatnih .hr domena prihvaćanjem ovog ugovora potvrđuje da je pročitao i shvatio Pravilnik o ustrojstvu i upravljanju vršnom nacionalnom internetskom domenom

4.5 Radi karaktera registracije domena MadNET neće u nikojem slučaju vršiti povrat uplaćenih sredstava.

4.6 Registrirana domena se ne može zamijeniti drugom domenom.

4.7 MadNET će povremeno nuditi povlaštene uvjete zakupa usluga, domene zakupljene kao besplatne unutar određene usluge te domene zakupljene po povlaštenim uvjetima se neće moći prenijeti na drugog pružatelja usluga za vrijeme od 24 mjeseca.

4.8 Za registraciju .eu domene, korisnik mora dostaviti podatke osobe ili tvrtke sa prebivalištem unutar Eurospke Unije.

 

5. Odgovornost

 

5.1 MadNET se neće smatrati odgovornim u sljedećim slučajevima:

 • Kvar na hardverskoj komponenti poslužitelja.
 • Kvar na softverskoj komponenti poslužitelja.
 • Mrežne ispade uzrokovane od trećih strana ( ispad bandwidth providera, DDoS napad ili druga vrsta mrežnog napada).
 • Utjecaja više sile.
 • Neispravnog korištenja zakupljene usluge od strane korisnika.

5.2 MadNET će korisniku isplatiti naknadu po sljedećoj tablici ukoliko nije zadovoljen mjesečni uptime od 99.5 % u postocima od sveukupno uplaćenih iznosa za navedenu uslugu

 • 10 % za dostupnost od 97.00 % – 99.49 %
 • 20 % za dostupnost od 96.00 – 96.99 %
 • 30 % za dostupnost od 95.00 – 95.99 %
 • 50 % za dostupnost od 94.00 – 94.99 %
 • 100 % za dostupnost manju od 94 %

5.3 U članak 5.2 ne spadaju:

 • održavanje na poslužiteljima – hardware i software
 • Stavke a.b,c,d,e iz čl. 5.1

5.4 Korisnik je svjestan da će MadNET uskratiti pristup usluzi u sljedećim slučajevima:

 • korištenje usluge protivno Uvjetima.
 • pokretanje background procesa na poslužiteljima (IRC botovi).
 • slanje neželjene e-pošte (SPAM), lančana pisma (chain letter), phishing.
 • distribucija software-a za koje nema prava za distribuciju.
 • distribucija muzičkih ili drugih datoteka za koje nema autorska prava.
 • pohranjivanje ilegalnih sadržaja na poslužitelj ili linkanje na njih (warez, warez linkng).
 • pokretanje browser based igri
 • pohranjivanje hackerskih materijala, skripti ili izrada/planiranje napada na udaljena mrežna odredišta.
 • kršenje BILO KOJE stavke iz ovih Uvjeta.
 • davanje zakupljene usluge trećim osobama na korištenje (izuzev reseller paketa, dedicated servera i vps servera), dijeljene email računa, pružanje besplatnog hostinga.
 • zlonamjerno trošenje neograničenih resursa ili onemogućavanje usluga ostalih korisnika servera.
 • kršenje bilo kojeg važećeg zakona Republike Hrvatske.

 

6. Resursi

 

6.1 Korisnik su dostupni sljedeći resursi:

 • 5% CPU-a
 • 5% RAM-a
 • 5% mrežnih resursa
 • 10% diskovne kvote po MySQL bazi podataka
 • 5 % I/O diskovnih operacija
 • 10 simultano otvorenih procesa

6.2 U slučaju prelaženja dodijeljenih resursa MadNET će korisniku ponuditi adekvatnu nadogradnju.

6.3 U slučaju onemogućavanje ispravnog rada servera MadNET će privremeno isključiti uslugu.

6.4 “Managed” usluga se definira kao: MadNET će za korisnika održavati sustav po principu “best effort” te će na svaku prijavu korisnika pisanim putem reagirati te pokušati otkloniti prijavljeni kvar.

6.5 “Unmanaged” usluga se definira kao: MadNET će korisniku isporučiti uslugu koju neće za korisnika održavati, korisnik se sam brine o svemu osim o harware-u poslužitelja. Ukoliko dođe do kvara na hardwareu poslužitelja, MadNET će kvar otkloniti o svom trošku i u roku predviđenom SLA ugovorom. VPS i DEDICATED serveri su unmanaged vrsta usluge ako drukčije nije naznačeno na stranici www.budionline.hr

 

7. Garancija zadovoljstva

 

7.1 MadNET će vratiti korisniku uplaćena sredstva ukoliko je došlo do tehničkih poteškoća sa uslugom te zahtjeva za povrat u prvih 30 dana od aktivacije usluge. Aktivacijom usluge se smatra slanje korisničkih podataka za korištenje usluge

7.2 MadNET će vratiti uplaćena sredstva ako:

 • Je poslan zahtjev za povrat pismenim putem – preporučenom poštom.
 • je MadNET prekršio bilo koju stavku iz ovih Uvjeta
 • se poštuje čl. 7.1
 • Ukoliko se povrat ne može ostvariti po bilo kojoj od stavki iz čl.7 primjenjuje se Zakon o Zaštiti Potrošača

7.3 Dokaz za tehničku poteškoću se preuzima od strane neovisnog servisa za nadzor dostupnosti istih poput Pingdom, Hosttracker i sl.

 

8. Nadležnost

 

8.1 Svi sporovi koji se ne mogu riješiti mirnim putem između madnet-a i korisnika nadležan je sud u Zagrebu.

8.2 Na odnose ugovornih strana koji nisu definirani ovim uvjetima primjenjuju se pravno pozitivni propisi Republike Hrvatske.

8.3 MadNET će, u slučaju kršenja uvjeta korištenja, na službeni zahtjev nadležnih institucija omogućiti pristup svim relevantnim logovima, korisničkim podacima te osobnim podacima korisnika.

 

9. Završne odredbe

 

9.1 Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme.

9.2 MadNET ima pravo izmijeniti uvjete u bilo kojem trenutku a korisnik se poziva na povremeni pregled Ugovora koji je javno dostupan na adresi www.budionline.hr