Prilagodite postavke svojeg Email programa

Ukoliko ne možete pronaći skriptu koja Vam automatski može unijeti postavke u Vaš E-mail program, uz pomoć slijedećih postavki sami možete to napraviti.

Secure SSL/TLS Postavke
(Preporučene)
Username: recimo.test@nazivvasedomene.hr
Password: Koristite svoju email lozinku.
Incoming Server: mail.nazivvasedomene.hr
IMAP Port: 993 POP3 Port: 995
Outgoing Server: mail.nazivvasedomene.hr
SMTP Port: 465
IMAP, POP3 i SMTP zahtjeva provjeru tj. morate uključiti kvačicu “require authentication”

Non-SSL Postavke
(NIJE Preporučeno)
Username: recimo.test@nazivvasedomene.hr
Password: Koristite svoju email lozinku.
Incoming Server: mail.nazivvasedomene.hr
IMAP Port: 143 POP3 Port: 110
Outgoing Server: mail.nazivvasedomene.hr
SMTP Port: 26
IMAP, POP3, i SMTP zahtjeva provjeru tj. morate uključiti kvačicu “require authentication”.